Vesilaitoksen tiedote 1/2021

Vuoden 2020 yhteenvetoa

Viiskivenharjun vedenottamohanketta Orimattilan ja Myrskylän rajamaastossa edistettiin mm. runkolinjan yleissuunnittelulla. Vedenottamo ja siihen liittyvä runkolinja on tarkoitus rakentaa siten, että ne otetaan käyttöön 1.1.2024. Lahti Aquan kanssa vuonna 2019 solmittu sopimus varavesiyhteydestä ja veden toimittamisesta Renkomäestä Pasinaan pantiin täytäntöön rakentamalla yhdysvesijohto kevättalvella 2020. Vettä on nyt johdettu Lahden suunnasta Pasinaan ja osaan Pennalaa syksystä 2020 lähtien. Samalla Pennalan vedenottamo poistui käytöstä.

Päättyneen vuoden aikana uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin Lahti – Pasina yhdysvesijohdon lisäksi keskustassa uudelle Kankaanmäentielle. Samalla alueella saneerattiin vesijohtoverkostoa Helsingintien varressa Kankaanmäentien risteyksen molemmin puolin. Lisäksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoa saneerattiin lyhyt osuus Kärrypolulla.

Vedenhankinnan riskitarkastelu ja vesihuoltolain mukainen varautumissuunnitelma päivitettiin Pennalan vedenottamon toiminnan lopettamisen ja Lahteen rakennetun vesijohtoyhteyden seurauksena. Orimattilan vesilaitoksen toimittaman talousveden laatu verkostossa täytti jokaisella viranomaisen tarkkailukerralla laatuvaatimukset ja -suositukset. Jätevedenpuhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset vaatimukset paitsi teknisistä vikatilanteista johtuen fosforin puhdistusvaatimusta ei saavutettu tammi- ja toukokuussa. Tammikuun ylityksen johdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei myöskään saavutettu fosforin poistotehovaatimusta.